Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Platforma - Právo dieťaťa byť počuté

Občianske združenia, ktoré bojujú za práva detí, sa spojili do Platformy - Právo dieťaťa byť počuté.

Tlačová správa: Súdy ani štátne orgány nedodržujú právo dieťaťa byť počuté

 

Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/2005 o rodine maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

Podľa § 100 ods. 3 zákona č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok ak je účastníkom konania maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Názor maloletého dieťaťa súd zisťuje prostredníctvom jeho zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo výsluchom maloletého dieťaťa aj bez prítomnosti rodičov alebo iných osôb zodpovedných za výchovu maloletého dieťaťa.

Podľa čl. 12 Dohovoru o právach dieťaťa má dieťa právo byť počuté štátnymi orgánmi vždy predtým, než štátne orgány rozhodnú o veciach, ktoré sa týchto detí týkajú.

Podľa Všeobecného komentára č. 12 Právo dieťaťa byť vypočuté majú štátne orgány nabádať dieťa, aby formulovalo svoj slobodný názor, a majú zabezpečiť prostredie, ktoré umožní dieťaťu využiť jeho právo byť vypočuté. Podmienku veku a vyspelosti je možné posúdiť, až potom keď je jednotlivé dieťa vypočuté. Článok 12 nezavádza žiadny vekový limit na právo dieťaťa vyjadrovať svoje vlastné názory, a všeobecný komentár odrádza štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru, od zavádzania vekových limitov, či už zákonom alebo v praxi, ktoré by obmedzili právo dieťaťa byť vypočuté vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú.

 

Štátne orgány v Slovenskej republike ignorujú právo dieťaťa povedať svoj slobodný názor a vydávajú rozhodnutia bez toho, že by si vypočuli slobodný názor dieťaťa predtým, než vydajú akékoľvek rozhodnutie vo veci, ktorá sa týka dieťaťa. Keď hovoríme o štátnych orgánoch v Slovenskej republike, tak tým myslíme aj súdy a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vo funkcii kolízny opatrovník. Toto naše konštatovanie o bezbrehom porušovaní práv detí štátnymi orgánmi "do bodky" potvrdzuje správa verejnej ochrankyne práv o napĺňaní povinnosti štátu poskytovať dieťaťu ochranu jeho práv a záujmov v prípade stretu právnych záujmov - kolízie práv .

K tejto správe bola verejná diskusia v DK Dunaj dňa 19.11.2013, o ktorej informovali médiá.

 

 

Občianske združenia - členovia Platformy - Právo dieťaťa byť počuté:
Dohovor SK
Klub mnohodetných rodín
Otcovia.sk
Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

 

 

Kontakt:
Platforma - Právo dieťaťa byť počuté
Krížová 1
914 01 Trenčianska Teplá

e-mail: Otcovia@Otcovia.sk