Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Analýza počet rozhodnutí UPSVaR v roku 2018

Rozsah údajov: január-marec 2018

Štatistika 2018 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) - rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa po rozpade rodiny. Statistics 2018 Offices of Social Affairs and Family - the court's decision in Slovakia - child custody after the breakup of family.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Je nám to ľúto, ale štátni zamestnanci opäť zlyhali. Dlhodobo monitorujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme dáta, ktoré na web zverejňujú zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Z dát, ktoré zverejňovali na ich web stránke do 31.03.2018 bolo zrejmé, že deti dlhodobo prehrávajú súdne konania vo veci rozhodovania súdov o tom, či bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti matke, otcovi, alebo do striedavej starostlivosti. Od 01.04.2018 zamestnanci tohto ministerstva začali zverejňovať dáta v novej štruktúre, ktorá je neprehľadná a nezrozumiteľná. Je zrejmé, že ich cieľom je tváriť sa, že sú transparentní "...veď zverejňujú informácie...", avšak v skutočnosti je ich úmysel s najväčšou pravdepodobnosťou opačný - čo najviac toho pred verejnosťou zatajiť. Napríklad zverejňujú mesačné dáta o tom, koľko bolo vydaných rozhodnutí vo veci maloletých detí podľa zverenia otec, matka, SoS a súčasne zverejňujú kumulatívne dáta o rozhodnutiach súdu, ktoré nadobudli právoplatnosť. Načo je nám mesačná štatistika o všetkých rozhodnutiach súdu, ktoré ešte nenadobudli právoplatnosť? Nás zaujímajú dáta iba o tých rozhodnutiach súdu, ktoré nadobudli právoplatnosť, tie však zamestnanci tohto ministerstva zvrejňujú iba ako kumulatív. Je to neprehľadné, nezrozumiteľné a javí sa nám, že je to súčasť kampane tohto ministerstva zabrániť kontrole zo strany verejnosti. Veď aj novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele zo dňa 01.04.2018 je smerovaná k tomu, aby rodičia maloletých detí nemohli kontrolovať zamestnancov tohto ministerstva vtedy, ak zastupujú maloleté deti ako kolízni opatrovníci v súdnych konaniach. Budeme naďalej bojovať so štátnymi úradníkmi, aby nekládli prekážky verejnosti pri kotrole ich činnosti, aby sme im tak všetci videli "pod prsty", ako dodržujú zákony a ako poškodzujú / nepoškodzujú malé dušičky detí a ich práva v súdnych konaniach. Dovtedy čerpať informácie z dát, ktoré zamestnanci tohto ministerstva zverejňujú, je zbytočné, pretože zverejnené dáta sú neprehľadné a nezrozumiteľné.

 

Zverejnené dáta sú za rok 2018. Je to "počet rozhodnutí súdu" o osudoch maloletých detí: počet rozhodnutí o zverení dieťaťa/detí do osobnej starostlivosti matky, otca, alebo do striedavej osobnej starostlivosti. Za to najlepšie pre dieťa pokladáme to, keď súd umožní dieťaťu, aby bolo rovnako s otcom a s matkou vždy vtedy, keď v súdnom konaní nie je objektívne preukázané, že jeden z rodičov, alebo obidvaja rodičia sú zlý/zlí rodič/ia. Farebné hodnotenia sa odvíjajú od porovnania aktuálnej súčasnosti s historicky zaužívanou praxov súdov a kolíznych opatrovníčok - čo najviac detí zveriť do starostlivosti matkám a z otcov urobiť mobilné bankomaty na platenie výživného na dieťa.

1. Zelenou farbou sme označili tie úrady, ktoré majú v roku 2018 lepšie individuálne percento výsledkov, ako sú celoslovenské priemery za roky 2017 a 2018.

2. Usmiate smajlíky so zelenou farbou sme priradili tým ÚPSVaR-om, ktoré vo všetkých troch kritériách majú v roku 2018 lepšie výsledky, ako sú celoslovenské priemery za roky 2017 a 2018

3. Červenou farbou sme označili úrady, ktorých aktuálne individuálne výsledky práce za rok 2018 sú horšie ako sú celoslovenské priemery za roky 2017 a 2018.

4. Smutné smajlíky s červenou farbou sme priradili tým ÚPSVaR-om, ktoré vo všetkých troch kritériách majú v roku 2018 horšie výsledky, ako sú celoslovenské priemery za roky 2017 a 2018.

 

 

Analýza 2017

Analýza 2016

Analýza 2015

Analýza 2014

Analýza 2013

Analýza 2012

Analýza 2011