Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Predbežné opatrenia

5-MESAČNÉ DIEŤA V STRIEDAVEJ OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI
Predbežné opatrenie, ktorým súd zveril 5 mesačné dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Zaujímavé na tom je to, že keď je otec na rodičovskej dovolenke, tak je možná striedavá osobná starostlivosť obidvoch rodičov v akomkoľvek veku dieťaťa aj formou predbežného opatrenia. Ak je to opačne, tak ženy v štátnych orgánoch urobia aj nemožné, len aby dieťa nebolo s obidvomi rodičmi pravidlene, rovnoprávne a rovnocenne. To sú zrazu zamietavé rozhodnutia súdov plné výhovoriek, prečo to nie je možné.

Dávame palec nahor súdu, ktorý ponechal dieťa predbežným opatrením v striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov preto, že súdu nie sú známe relevantné dôvody, ktoré intenzívnym spôsobom negatívne zasahujú do záujmov dieťaťa.
rozhodnutie OS v pdf
rozhodnutie KS v pdf

 

12-MESAČNÉ DETI V "STRIEDAVEJ STAROSTLIVOSTI" (rozsudok z ČR)
Predbežné opatrenie (odvolacieho) Mestského súdu v Prahe 15Co149/2011-193
V súdenom prípade pomery maloletých ešte nie sú upravené, a preto právo i povinnosť o maloletých sa starať, vychovávať ich a zabezpečovať ich potreby majú zásadne obidvaja rodičia.

Právo otca starať sa o maloletých je vo svojej kvalite i rozsahu rovnaké ako právo matky, a nie je preto dôvod ho najmä za situácie, kedy nie je rozhodnuté o pomeroch detí rozsudkom, obmedzovať spôsobom, ktorý považuje matka za "vyhovujúci" a súd I. stupňa za zodpovedajúci pre "nevyhnutne potrebnú mieru" kontaktu.

Je nutné zdôrazniť, že dohovor o právach dieťaťa, zakotvuje právo dieťaťa na obidvoch rodičov.

Partnerské nezhody nemožno riešiť na úkor detí a za situácie, kedy matka nechce s otcom naďalej zdieľať spoločnú domácnosť, mala by umožniť deťom i otcovi vzájomný kontakt v rozsahu, ktorý umožní naplniť právo detí na otca ako rodičia a právo a povinnosť otca svoje deti vychovávať a starať sa o ne. Pritom najmä v útlom veku detí je nebezpečie "zabudnutia" na druhého rodiča oveľa väčšia ako u detí školského veku a nadmerná fixácia detí na matku nie je pozitívnou hodnotou, ktorú by bolo žiaduce posilňovať.

Otec má právo o svoje deti sa starať rovnako ako matka, a ak v konaní nebolo preukázané, že otec skutočne nie je schopný takejto starostlivosti, je neopodstatnený postoj matky, ktorá odmieta otcovi umožniť, aby sa staral o deti sám.

Za tejto situácie je nutné uzatvoriť, že je osvedčená potreba dočasnej úpravy pomerov, ktorá má otcovi zabezpečiť právo na výchovu maloletých a starostlivosť o nich, a maloletým právo na toho z rodičov, z ktorého sféry boli odňaté. S ohľadom na to, že sa jedná o malé (ročné) deti, ktorých denný režim je počas týždňa rovnaký, že matka je s deťmi na materskej dovolenke a otec je počas pracovného týždňa pracovne vyťažený, odvolací súd považuje za primeranú mieru kontaktu s obidvomi rodičmi tak, že deti budú v starostlivosti matky od pondelka do piatkového večera a v starostlivosti otca od piatkového večera do nedele.