Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Legislatíva

Ústava Slovenskej republiky
Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní (Antidiskriminačný zákon)
Listina základných práv a slobôd (ratifikovaná Slovenskou republikou)
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ratifikovaný Slovenskou republikou)
Všeobecná deklarácia ľudských práv (Charta ľudských práv) (právne nezáväzný, politický dokument, ktorý sa nepredkladá na ratifikáciu)
Deklarácia práv dieťaťa (už neexistujúci dokument, ktorý bol pretransformovaný do právne záväzného Dohovoru o právach dieťaťa)
Dohovor o právach dieťaťa (ratifikovaný Slovenskou republikou); východisková správa Slovenskej republiky k Dohovoru o právach dieťaťa
Rezolúcia S-27/2 "Svet vhodný pre deti" (ENG: "A world fit for children"), prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 2002
Všeobecný komentár č. 10 - Právo dieťaťa v súdnom konaní, ktoré sa dieťaťa týka
Všeobecný komentár č. 12 - Právo dieťaťa byť v konaní vypočuté
Všeobecný komentár č. 14 - Právo dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho, jej najlepšieho záujmu
Charta základných práv Európskej únie (právne záväzná pre Slovenskú republiku ako členský štát EÚ, dokument sa nepredkladá na ratifikáciu); vysvetlivky k Charte základných práv Európskej únie
Európska sociálna charta (revidovaná) (ratifikovaná Slovenskou republikou)
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd CETS No. 194 (ratifikovaný Slovenskou republikou)
Dohovor o styku s deťmi (nepodpísaný, neratifikovaný Slovenskou republikou)
Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti
Európsky dohovor o výkone práv detí (podpísaný, neratifikovaný Slovenskou republikou)
SMERNICA RADY 2004/113/ES o vykonaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami (prevzatá do právneho poriadku Slovenskej republiky)
SMERNICA RADY 97/80/ES o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia (prevzatá do právneho poriadku Slovenskej republiky)
Vysvetľujúce memorandum Rady Európy - zlé zaobchádzanie s deťmi zo strany systémov (sekundárna viktimizácia) (slovenský preklad)
Odporúčanie Výboru ministrov členským štátom o účasti detí a mladých ľudí do 18 rokov veku (prijaté Výborom ministrov dňa 28. marca 2012 na 1138. stretnutí zástupcov ministrov)
Dohovor o ľudských právach a biomedicíne

 

Informácie o ratifikácii medzinárodných dokumentov sú k 25.04.2012

 

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Uplatňovanie európskeho práva na Slovensku

 

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
Vyhláška č. 474/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch
Zákon č. 38/1993 Z.z. zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe
Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
Zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve
Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii
Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
Zákon č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv
Zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom

 

Trestné právo
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č. 311/1999 Z.z. o registri trestov
Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore